Zásady ochrany osobních údajů

Vyhledávání

Odbavení:

Odjezd:

[string_chosen_admin_search_type].

Počet ubytování:

Dospělí:

Děti:

 

 

Hledání...

×
Ubytování 1

Ubytování 2

Ubytování 3

Ubytování 4

Ubytování 5

Zadejte své údaje

Kupón

Pokud máte kód kupónu, zadejte jej do pole níže a klikněte na tlačítko použít.

 

 

Načítání shrnutí...

 

Za pobyt zaplatíte později. Celková cena je  

Es sind keine Zahlungsgateways aktiv. Bitte aktivieren Sie mindestens ein Zahlungsgateway in den HBook-Einstellungen (HBook > Zahlungsregeln).

Zpracování...

Před kliknutím na tlačítko "Rezervovat" si prosím dvakrát zkontrolujte údaje o rezervaci.

 

Dworek Marmis
Grudza 44
59-630 Mirsk

Pravidla webových stránek

I. Obecné pojmy

 • Statut – tyto předpisy
 • Servis – Webová stránka Dworek Marmis, dostupná na adrese dziekmarmis.pl
 • Poskytovatel služeb – vlastníkem webu je fyzická osoba
 • Příjemce služby – jakákoli fyzická osoba, která získává přístup na Webové stránky a využívá služeb poskytovaných prostřednictvím Webu Poskytovatelem služeb.
 • Elektronická komunikace – Komunikace mezi stranami prostřednictvím elektronické pošty (e-mailu) a kontaktních formulářů dostupných na webových stránkách.

II. Obecná ustanovení

 • Pravidla vymezují principy fungování a používání Webu a upřesňují rozsah práv a povinností Příjemců služeb a Poskytovatele služeb souvisejících s používáním Webu.
 • Předmětem služeb Poskytovatele služeb je poskytování bezplatných nástrojů v podobě Webových stránek umožňujících Uživatelům Služby přístup k obsahu v podobě příspěvků, článků a audiovizuálních materiálů nebo internetových aplikací a elektronických formulářů.
 • Veškerý případný obsah, články a informace obsahující tipy nebo rady zveřejněné na Webu jsou pouze obecnými informacemi a nejsou určeny jednotlivým Uživatelům Služby. Poskytovatel služeb nenese odpovědnost za jejich použití Příjemci služeb.
 • Příjemce služby přebírá plnou odpovědnost za použití materiálů zpřístupněných na webových stránkách, včetně jejich použití v souladu s platnými právními předpisy.
 • Poskytovatel služeb neposkytuje žádnou záruku na vhodnost materiálů umístěných na Webu.
 • Poskytovatel služby nenese odpovědnost za jakoukoli škodu vzniklou Uživatelům Webu nebo třetím osobám v souvislosti s používáním Webu. Veškerá rizika spojená s používáním webových stránek, a zejména s používáním a využíváním informací zveřejněných na webových stránkách, nese Příjemce služby využívající služeb webových stránek.

III. Podmínky používání webových stránek

 • Používání webových stránek každým Příjemcem služby je bezplatné a dobrovolné.
 • Příjemci služeb jsou povinni si přečíst Pravidla a další dokumenty tvořící jejich nedílnou součást a musí přijmout jejich ustanovení v celém rozsahu, aby mohli nadále používat Webové stránky.
 • Příjemci služeb nesmí používat žádné osobní údaje získané na Webových stránkách pro marketingové účely.
 • Technické požadavky na používání webu:
  • zařízení s displejem umožňujícím zobrazování webových stránek,
  • Připojení k internetu,
  • jakýkoli webový prohlížeč, který zobrazuje webové stránky v souladu se standardy a ustanoveními konsorcia W3C a podporuje webové stránky poskytované v HTML5,
  • povolena podpora JavaScriptu,
  • Podpora cookies povolena
 • Aby byla zajištěna bezpečnost poskytovatele služeb, příjemce služeb a dalších příjemců služeb používajících webové stránky, měli by všichni příjemci služeb používající webové stránky dodržovat obecně uznávané pravidla online bezpečnosti,
 • Činnosti prováděné osobně příjemci služeb nebo pomocí softwaru jsou zakázány:
  • bez písemného souhlasu, dekompilaci a analýzu zdrojového kódu,
  • bez písemného souhlasu způsobující nadměrné zatížení serveru Webu,
  • pokusy bez písemného souhlasu odhalit bezpečnostní mezery na webových stránkách a konfiguraci serveru,
  • pokus o nahrání nebo spuštění kódu, skriptů a softwaru na server a databázi, které mohou způsobit poškození softwaru webových stránek, jiných příjemců služeb nebo poskytovatele služeb,
  • pokusu o nahrání nebo spuštění kódu, skriptů a softwaru na server a databázi, které mohou sledovat nebo krást data uživatelů služeb nebo poskytovatele služeb,
  • podniknutí jakéhokoli opatření směřujícího k poškození nebo zablokování provozu webové stránky nebo znemožnění dosažení účelu, pro který webové stránky fungují.
 • Pokud je zjištěn nebo pravděpodobně dojde k kybernetickému incidentu nebo porušení GDPR, měli by příjemci služeb tuto skutečnost nejprve nahlásit poskytovateli služeb, aby byl problém/hrozba rychle odstraněn a byly chráněny zájmy všech příjemců služeb na webu.

IV. Podmínky registrace

 • Příjemci služeb mohou používat Webové stránky bez nutnosti registrace.
 • Příjemci služeb musí být registrováni a mít účet na Webu, aby mohli využívat další služby poskytované na Webu, dostupné pouze Příjemcům služeb po přihlášení.
 • Registrace na webu je dobrovolná.
 • Registrace na webu je bezplatná.
 • Každý Příjemce služby může mít na Webu pouze jeden účet.
 • Technické požadavky na registraci účtu:
  • mít individuální e-mailový účet,
 • Příjemci služeb registrující se na Webu souhlasí se zpracováním svých osobních údajů Příjemcem služby v rozsahu, v jakém byli zadáni do Webu během procesu registrace a jejich následnými změnami nebo smazáním.
 • Poskytovatel služby má právo dle vlastního uvážení pozastavit nebo smazat účty Uživatelů Služby, a tím znemožnit nebo omezit přístup k jednotlivým nebo všem službám, obsahu, materiálům a zdrojům Webu, zejména pokud Uživatel Služby poruší Pravidla, obecně závazných ustanovení právních předpisů, zásad společenského soužití nebo jednání v neprospěch Poskytovatele služeb nebo jiných Příjemců služeb, oprávněného zájmu Poskytovatele služby a třetích osob spolupracujících či nespolupracujících s Poskytovatelem služeb.
 • Veškeré služby Webu mohou být z hlediska jejich obsahu a rozsahu změněny, přidány nebo odebrány, jakož i dočasně pozastaveny nebo k nim může být omezen přístup, dle uvážení Poskytovatele služeb, aniž by uživatelé služeb mohli vznést námitky proti tomuto považovat.
 • Další bezpečnostní pravidla týkající se používání účtu:
  • Uživatelé služby registrovaní na webových stránkách mají zakázáno sdílet přihlašovací jméno a heslo ke svému účtu s třetími stranami.
  • Poskytovatel služeb nemá žádné právo a nikdy nebude vyžadovat heslo uživatele služby k vybranému účtu.
 • Mazání účtů:
  • Každý Uživatel Služby, který má účet na Webu, má možnost účet z Webu nezávisle smazat.
  • Příjemci služby tak mohou učinit po přihlášení do panelu na Webu.
  • Smazáním účtu dojde ke smazání všech identifikačních údajů Uživatele Služby a anonymizaci uživatelského jména a e-mailové adresy.

V. Podmínky komunikace a poskytování dalších služeb na Webu

 • Webové stránky poskytují služby a nástroje, které umožňují uživatelům služeb interakci s webem ve formě:
  • Kontaktní formulář
  • Publikování vlastního obsahu v podobě grafických a multimediálních materiálů
 • Web poskytuje kontaktní údaje ve tvaru:
  • Emailová adresa
  • Kontaktní telefonní číslo
 • Pokud Příjemce služby kontaktuje Poskytovatele služeb, budou osobní údaje Příjemců služeb zpracovány v souladu s „Zásady ochrany osobních údajů“, tvořící nedílnou součást Pravidel.
 • Podmínky pro umístění obsahu příjemci služeb na webové stránky:
  • Je zakázáno zveřejňovat na Webu obsah, který je urážlivý nebo pomlouvačný vůči Poskytovateli služby, ostatním Uživatelům služby, třetím stranám a třetím stranám,
  • Na Webové stránky je zakázáno umísťovat textové, grafické, audiovizuální materiály, scénáře, programy a jiná díla, ke kterým Uživatel Služby nemá licenci nebo jejichž autor majetkových práv nedal souhlas k bezplatnému zveřejnění,
  • Je zakázáno zveřejňovat na webových stránkách vulgární, pornografický, erotický obsah nebo obsah neslučitelný s polským a evropským právem, jakož i odkazy na webové stránky obsahující uvedený obsah,
  • Je zakázáno umísťovat na webové stránky skripty a programy, které nadměrně zatěžují server, nelegální software, software určený k narušení bezpečnosti nebo jiné podobné činnosti, jakož i odkazy na webové stránky obsahující uvedené materiály,
  • Na Web je zakázáno zveřejňovat marketingový obsah nebo obsah inzerující jiné komerční webové stránky, produkty, služby nebo komerční webové stránky.

VI. Shromažďování údajů o příjemcích služeb

Za účelem řádného poskytování služeb prostřednictvím Webu, zajištění právního zájmu Poskytovatele služeb a zajištění souladu provozu Webu s platnými právními předpisy shromažďuje Poskytovatel služeb prostřednictvím Webu určité údaje o Uživatelích.

Za účelem řádného poskytování služeb Web používá a ukládá některé anonymní informace o Uživateli Služby do souborů cookie.

Rozsah, účely, způsob a zásady zpracování údajů jsou uvedeny v přílohách Nařízení: "Informační povinnost GDPR"a v"Zásady ochrany osobních údajů“, tvořící nedílnou součást Pravidel.

 • Údaje shromažďované automaticky:
  Pro efektivní provoz webových stránek a pro statistiky automaticky shromažďujeme některé údaje o uživateli služby. Mezi tyto údaje patří:

  • IP adresa
  • Typ prohlížeče
  • Rozlišení obrazovky
  • Přibližná poloha
  • Otevřené podstránky webu
  • Čas strávený na příslušné podstránce webu
  • Typ operačního systému
  • Adresa předchozí podstránky
  • Referenční adresa
  • Jazyk prohlížeče
  • Rychlost připojení k internetu
  • poskytovatel internetu
  • Anonymní demografické údaje založené na údajích Google Analytics:
   • Sex
   • Stáří
   • Zájmy

  Výše uvedené údaje jsou získávány prostřednictvím skriptu Google Analytics a jsou anonymní.

 • Údaje shromážděné během registrace:
  Uživatelské jméno, jméno a příjmení, e-mailová adresa V případě přihlášených Uživatelů Služby (kteří mají účet na Webu) může být ID Uživatele Služby spojené s účtem Uživatele Služby zahrnuto do souborů cookie uložených ve Službě. Zařízení uživatele.

VII. autorská práva

 • Vlastníkem webových stránek a autorských práv k těmto stránkám je poskytovatel služeb.
 • Některá data zveřejněná na Webových stránkách jsou chráněna autorským právem společností, institucí a třetích stran, které nejsou nijak spojeny s Poskytovatelem služeb, a jsou používány na základě získaných licencí nebo na základě bezplatné licence.
 • V souladu se zákonem o autorských právech ze dne 4. února 1994 je zakázáno používat, kopírovat, reprodukovat v jakékoli formě nebo ukládat do vyhledávacích systémů, s výjimkou vyhledávačů Google, Bing, Yahoo, NetSprint, DuckDuckGo, Facebook a LinkedIn, jakékoli články, popisy, fotografie a jakýkoli jiný obsah, grafické, obrazové nebo zvukové materiály obsažené na webových stránkách bez písemného souhlasu nebo souhlasu předávaného prostřednictvím elektronické komunikace jejich zákonného vlastníka.
 • Podle zákona ze dne 4. února 1994 o autorském právu nejsou chráněny prosté tiskové informace, chápané pouze jako informace, bez komentáře či posouzení jejich autorem. Autor to chápe jako možnost využití informací z textů umístěných na webu, nikoli však kopírování všech článků nebo jejich části, pokud to nebylo označeno v jednotlivých materiálech dostupných na webu.

VIII. Změny Pravidel

 • Veškerá ustanovení Pravidel může Poskytovatel služeb kdykoli bez udání důvodů jednostranně změnit.
 • Informace o změnách Pravidel budou zaslány elektronicky Uživatelům Služby registrovaným na Webu.
 • V případě změny Pravidel vstoupí její ustanovení v platnost ihned po jejím zveřejnění pro Uživatele Služby, kteří nemají účet na Webu.
 • V případě změny Pravidel vstoupí její ustanovení v platnost se 7denním přechodným obdobím pro Uživatele Služeb, kteří mají účty na Webu registrované před změnou Pravidel.
 • Má se za to, že každý Příjemce služby, který bude nadále používat Webové stránky po změně Předpisů, je v celém rozsahu přijímá.

IX. Závěrečná ustanovení

 • Poskytovatel služeb není žádným způsobem odpovědný, kromě případů povolených platnými právními předpisy, za obsah přenášený a publikovaný na Webových stránkách Příjemci služeb, za jeho pravdivost, spolehlivost, pravost nebo právní vady.
 • Poskytovatel služeb vynaloží veškeré úsilí, aby zajistil nepřetržitou nabídku služeb Webu. Nenese však odpovědnost za narušení způsobená vyšší mocí nebo neoprávněnými zásahy Uživatelů služeb, třetích stran nebo provozem externích automatických programů.
 • Poskytovatel služby si vyhrazuje právo změnit jakékoli informace zveřejněné na webových stránkách v čase zvoleném poskytovatelem služby, aniž by o tom musel předem informovat uživatele služby využívající služby webových stránek.
 • Poskytovatel služby si vyhrazuje právo dočasně, úplně nebo částečně deaktivovat Webové stránky za účelem jejich vylepšení, přidání služeb nebo provedení údržby, a to bez předchozího upozornění Uživatelů služby.
 • Poskytovatel služby si vyhrazuje právo trvale deaktivovat webovou stránku bez předchozího upozornění uživatelům služby.
 • Poskytovatel služby si vyhrazuje právo postoupit, zčásti nebo zcela, všechna svá práva a povinnosti související s webem, a to bez souhlasu nebo možnosti vyjádřit jakékoli námitky ze strany uživatelů služby.
 • Aktuální a předchozí Pravidla webových stránek naleznete na této podstránce pod aktuálními pravidly.
 • Ve všech záležitostech souvisejících s provozem webových stránek kontaktujte prosím Poskytovatele služeb pomocí jednoho z následujících kontaktních formulářů:
  • Pomocí kontaktního formuláře dostupného na Webu
  • Odesláním zprávy na následující e-mailovou adresu: info@marmis-apartments.com
  • Zavoláním na číslo: +48 516 53 53 73

  Kontakt pomocí uvedených komunikačních prostředků pouze v záležitostech souvisejících s webem.